preloader

Pracujemy od poniedziałku do piątku 7:00 - 18:00 (tel. +48 601 740 200 - 24h)

Firma POL MACK POLAND SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na Kapitał Obrotowy

Celem projektu jest: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa POL MACK POLAND SP. Z O.O. w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Dofinansowanie projektu z UE: 217.763,34 zł ( słownie: dwieście siedemnaście tysiący siedemset sześćdziesiąt trzy złotych, trzydzieści cztery groszy.)